De oppsøkende tjenestene er ulikt organisert og har ulike navn, men felles for alle er de er kommunale tjenester. Blant LOSU´s medlemmer er utekontakter, ungdomskontakter, uteteam, feltteam, gateteam m.m. Les mer om oppsøkende sosialt ungdomsarbeid og hvordan våre medlemstjenester arbeider i våre veiledere som du finner her.

 

Hva kan LOSU bidra med

 

Hospitering

LOSU har etablert et hospiteringstilbud for medlemmer i LOSU. Ordningen baserer seg på interne ressurser i organisasjonen. Det vil si at den som gir tilbudet må være medlemmer i LOSU. Dette er med å styrke den faglige kontaktflaten medlemmene i mellom og markedsfører den enkelte medlems kompetanse. Hospiteringen skjer etter avtale med tilbyderen og eventuelle kostnader knyttet til kost og losji under hospiteringsperioden må dekkes av hospitanten. Tilbudet er lagt ut på LOSU sine nettsider og oppdateres årlig eller ved innrapporterte endringer. For å avlaste de som tilbyr hospitering har sekretariatet ansvaret for koordineringen slik at alle henvendelser går via organisasjonen sentralt.

Kurs og foredrag

LOSU har etablert et kurs og foredragstilbud basert på intern kompetanse i organisasjonen. Hensikten er både å styrke det faglige tilbudet til medlemmene, og å markedsføre den ansattes kompetanse ved å gi vedkommende et felt der dee kan utvikle sine fagpedagogiske evner. Kursene/ foredragene er primært tenkt bruk i sammenheng med regionssamlinger og regionskonferanser. Tilbudet er lagt ut på LOSU sine nettsider og oppdateres årlig eller ved innrapporterte endringer. For å avlaste de som tilbyr kursene/foredragene har sekretariatet ansvaret for koordineringen slik at alle henvendelser går via organisasjonen sentralt.

Veiledning

LOSU har etablert et veiledningstilbud for medlemmer i LOSU. Tilbudet skal både styrke den faglige kontaktflaten medlemmene i mellom, og markedsføre den enkelte medlems veilederkompetanse. Ordningen skal basere seg på interne ressurser i organisasjonen. Det vil si at den som gir tilbudet må være medlemmer i LOSU. Eventuelle kostnader knyttet til reise, kost og losji under veiledningsperioden må dekkes av den/de som blir veiledet. Annet kan eventuelt avtales med veileder.

Det er ønskelig at selve veiledningen i utgangspunktet ikke skal koste noe, men de som mottar veiledning må påregne noen kostnader hvis veiledningen går over et lengre tidsrom. Tilbudet skal legges ut på LOSU sine nettsider og oppdateres årlig eller ved innrapporterte endringer. For å avlaste de som tilbyr veiledning har sekretariatet ansvaret for koordineringen slik at alle henvendelser går via organisasjonen sentralt.

Regionsråd

Hver enkelt av LOSUs 7 medlemsregioner har en regionrepresentant og et regionråd.
Regionrepresentanten sitter i landsstyret. Regionrådet koordinerer/planlegger aktiviteter regionalt og holder seg oppdatert om medlemstjenester i sin region.

Regionsamlinger er gjerne flerdelte, hvor man har eksterne foredrag rundt aktuelle fagområder, men også utveksling av metoder og god praksis medlemmene i mellom.

Landsmøte

Annen hvert år avholder organisasjonen landsmøte, med tilhørende nasjonal fagkonferanse.
Landsmøtet er LOSU`s høyeste organ. På Landsmøtet vedtas nytt handlingsprogram for kommende 2 års periode. Dette legger grunnlaget for styrets arbeid i perioden.

 

Satser for medlemsskap i LOSU

  • Utekontakter med 1 stilling 1.500,- pr år
  • Utekontakter med 2 stillinger 2.700,- pr år
  • Utekontakter med 3 stillinger 3.700,- pr år
  • Utekontakter med 4 stillinger 4.600,- pr år
  • Utekontakter med 5-7 stillinger 5.500,- pr år
  • Utekontakter med 8-12 stillinger 6.800,- pr år
  • Utekontakter med 13- 20 stillinger 8.550,- pr år
  • Utekontakter med 20 eller flere stillinger 10.900,- pr år

 

Ved spørsmål: Ta kontakt med leder på mobil 975 89 688 eller på post@losu.no