Om LOSU

Medlemsbrev mai/juni 2014

Kjære medlemmer i LOSU

Da kan vi med stor glede informerer om at det nye styret har hatt sitt første styremøte 12-13 mai 2014. Denne gang ble det avholdt på Uteseksjonen i Stavanger og vi sier hjertelig takk til Tonje og feltarbeiderne for god oppvartning. Grunnen til at møtet ble lagt til Stavanger var at representanter fra LOSU (styreleder Marlene Bruun og sekretær Live Næss) var invitert til delta på storbynettverksamling , for å fortelle om situasjonen til LOSU, våre planer fremover og for å gi innspill i forhold til hvordan Storbynettverket og KoRus kan bidra i LOSU sitt arbeid.

Les mer: Medlemsbrev mai/juni 2014

Medlemsbrev Mai 2015


 Kjære alle medlemmer i LOSU.


Beklager at dere ikke har hørt fra oss på en stund! Det har vært store endringer i kompetansesentrenes mandat siden sist og vi har avventet med å skrive medlemsbrev fordi vi ønsket å kunne gi en konkret tilbakemelding på hvordan det ser ut for fremtiden til det oppsøkende felt. Vi får dessverre ikke gitt dere et klart bilde enda, men vi jobber videre med å komme i dialog med de riktige menneskene. Vi vil derfor bruke medlemsbrevet til å informere om hva vi har gjort og hva som er den aktuelle situasjonen per i dag.


Vi kan informere om at vi i mars fikk nye representanter i styret: Siriann Lillevik (ingen vara er avklart) tar over for Magnus Nymoen i region Vest og Kiahma Lise Whelan (vara Siv Iren Hansen) tar over for Harald Schønning-Lykke i region Sør. Sven-Kåre Sunde tar over for Anne Brodalen (hun fortsetter som vara) i Region Nord-Øst. Vi har fått vara i Region Sør-Øst; Inga Marit Bakke og vara i Oslo; Grethe Tangen. Vi takker for en formidabel innsats og byder velkommen til de nye representanter.


I dette brevet vil vi ha fokus på; kommunevalg 2015 og den aktuelle situasjon i forhold til Helsedirektoratet/ KoRus/HOD og kort om noe av alt det annet som har vært gjort siden sist.

Kommunevalg 2015

Siden sist har det vært gjort en stor jobb i mange regioner i forhold til å møtes og få til en felles strategi/innsats opp i mot Kommunevalget 2015. Regionene har også jobbet med fagutveksling og de fleste regioner har opprettet et regionalt forum på facebook. Styret oppfordrer alle til også å bruke det nasjonale ”Faglig forum for medlemmer i LOSU” aktivt.
På sist styremøte hadde vi fokus på kommunevalget til høsten. Vi inviterte Børge Erdal til å komme med tips og delta i en refleksjon rundt fagpolitisk og interessepolitisk arbeid.
LOSU er i gang med å lage et skriv med ideer til hvordan medlemstjenestene kan jobbe opp imot kommunevalg. Vi vil i mai sende ut en e-post som dere kan sende til de politiske partier i kommunen for å få satt det oppsøkende arbeid på dagsordenen.

Den aktuelle situasjon i forhold til Helsedirektoratet og HOD:

LOSU har sendt e-post til alle kompetansesentre for å etterspørre den videre oppfølging av det oppsøkende feltet regionalt, i etterkant av at KoRus Oslo mistet oppsøkende som spisskompetanseområde. Vi fikk først forespeilet fra Helsedirektoratet at alle KoRusene skulle få ansvaret for å arrangere en fagdag innen utgangen av 2015, med tema ”Oppsøkende arbeid”, i hver sin region. Etter hvert fikk vi derimot muntlig beskjed om at kompetansesentrene likevel ikke ville få noe ansvar for det oppsøkende feltet ut over de programbaserte tjenestene som er tilgjengelige (HKH, Motiverende Intervju, SOMA). De sa videre at fagutvikling i framtiden vil være et kommunalt ansvar.
I begynnelsen av mars besluttet vi å melde våres bekymring til Bent Høie (HOD). Der tydeliggjorde vi vår opplevelse av at all statlig støtte til utvikling av det oppsøkende sosiale ungdomsarbeidet gradvis har forsvunnet. Vi inviterte ham også til et uformelt møte. LOSU ble per telefon bedt om å komme med en ny henvendelse som ble sendt for tre uker siden. Vi håper at vi skal få til et møte hvor vi klarer å løfte opp situasjonen og komme frem til en løsning. Vårt utgangspunkt er at det har vært et glipp fra politikernes side. Vi ønsker å synliggjøre for ministeren og HOD; at hvis vi ikke finner en løsning, vil det vil få store konsekvenser for feltet vårt, og da spesielt for de små og mellomstore oppsøkende tjenestene.
LOSU har også spurt Storbynettverket om de kan skriftliggjøre tanker og gode argumenter i forhold til å få tilbake den Nasjonale satsingen på Oppsøkende arbeid. Vi har i perioden fått mange gode innspill fra Børge Erdal v/Uteseksjonen.

Siden sist:

LOSU har tatt initiativ til et samarbeid med NAPHA (Nasjonalt senter for psykisk helsearbeid) og skal 12. mai møte to representanter i Trondheim. Henning Pedersen fra KoRus Oslo, blir med for å videreformidle den jobben som er gjort. Vårt ønske er at vi sammen med NAPHA kan skape et større fokus på det oppsøkende ungdomsarbeid og starte opp et konstruktivt samarbeid.

Vi har fått en ny kontaktperson i FO. De har bedt om et skriv fra LOSU som kan sendes ut til alle FO- representanter i landet, hvor de oppfordres til å samarbeide med de oppsøkende tjenester opp imot kommunevalg. Skrivet er under utarbeidelse i sammenheng med skriv til politikere.

Elverum står i fare for å miste Utekontakten, LOSU har i den forbindelse skrevet brev til alle politikere og formulert et debattinnlegg i Østlendingen. Det var på trykk 21.04.15. Vi fikk positiv tilbakemelding fra flere politikere og krysser fingre for at Utekontakten får bestå.

Som noen av dere har fått med seg, var nestleder intervjuet av NRK Radio - Nyhetsmorgen i forhold til unge - cannabis og psykoser. Det er lagt ut på facebook for de som ikke har fått det med dere.

LOSU hadde stand på Ruskonferanse i Trondheim og fikk mange positive samtaler og kontakter ut av dette. Blant annet ønsker Hilde Lytomt Harwiss; spesialrådgiver i Nasjonal kompetansetjeneste TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer) mer informasjon om det oppsøkende arbeidet. Vi er i gang med å få til et møte der fokuset vil være på hvordan å nå unge under 25 år som ruser seg.

LOSU ble i mars invitert av Ungdomskontakten i Alta til å delta på den offisielle åpningen og ha et innlegg om oppsøkende sosialt ungdomsarbeid. Mange samarbeidsparter var til stede og det ble en flott dag, hvor de to nye oppsøkerne i byen fikk vist frem hva de hadde fått til på kun kort tid.

Vi har fått inn flere cases fra hverdagen til en del oppsøkere, men ønsker forsatt flere. Vi tenker at de kan brukes til å gi hverandre, politikere, andre instanser en innsikt i den oppsøkende metodikk. Eksempler er beskrivelser av kontaktetablering, oppfølging av ungdom og hvordan arbeide med gruppe. Skriv dem anonymt, men kom gjerne med detaljerte beskrivelser av hvordan dere bruker den oppsøkende metodikk til å komme i relasjon/posisjon. Send cases til din regionsrepresentant eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. .


Meld gjerne inn bekymringer, faglige spørsmål og ikke minst positive ting dere får til i hverdagen på Faglig forum for medlemmer i LOSU. Vi er som sagt avhengige av å få innspill fra dere og når vi deler kan vi være med å inspirere hverandre.
Vi vil i løpet av mai sende ut faktura for innbetaling av kontingent. Fint om dere tar kontakt med regionsrepresentant i din region, hvis det er endringer i antall ansatte eller fakturaadresse.

Kontaktinfo på regionsrepresentanter:

Region Nord:
Vibeke Engmo,
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. .
Mobil: 41253950

Region Midt-Norge
Live Næss
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. .
Mobil: 91861884

Region Nord-Øst
Sven-Kåre Sunde
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. .
Mobil: 91142772

Region Vest
Siriann Lillevik
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. .
Mobil: 97728718 Mobil: 91142772

Region Oslo
Tore Møller
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Mobil: 95986523

Region Sør-Øst
Thomas M. Thoenbakken
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Mobil: 90912456

Region Sør
Kiahma Lise Whelan
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Mobil:99691868

 

Informasjonsbrev til medlemmer i LOSU april 2013

Styret i LOSU ønsker med dette å gi en tilbakemelding til dere medlemmer om hva som skjer med LOSU. Som de fleste av dere sikkert vet har Hans-Petter Rhode trukket seg fra ledervervet i LOSU og organisasjonen har stått uten leder en periode. I mars i år bestemte derfor de 5 gjenværende styremedlemmene seg for å møtes og drøfte veien videre. Møtet ble avholdt på KoRus Oslo og vi brukte dagene godt.

Les mer: Informasjonsbrev til medlemmer i LOSU april 2013

Hva er LOSU og hva kan vi tilby?

Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid (LOSU) er en interesseorganisasjon for oppsøkende sosiale tjenester i Norge, og organiserer ca. 60 tjenester med til sammen ca. 250-300 ansatte. Medlemstjenestene arbeider forebyggende blant barn og unge, med basis i oppsøkende sosialt arbeid som metode.

De oppsøkende tjenestene er ulikt organisert og har ulike navn. Blant LOSUs medlemmer er utekontakter, uteseksjoner, ungdomskontakter, uteteam, feltteam, gateteam m.m. Les mer om oppsøkende sosialt ungdomsarbeid og hvordan våre medlemstjenester arbeider: Oppsøkende sosialt ungdomsarbeid

HVA KAN LOSU BIDRA MED?

FADDERORDNINGER:

Når det etableres nye utekontakter vil LOSU, ved behov, være behjelpelig med å formidle kontakt med eksisterende utekontakter i andre kommuner. Ved å ta kontakt med sekretariatet kan LOSU hjelpe til med å finne frem til relevante utekontakter, med tilnærmet samme rammevilkår, og som ikke ligger for langt unna.

HOSPITERING:

LOSU har etablert et hospiteringstilbud for medlemmer i LOSU. Ordningen baserer seg på interne ressurser i organisasjonen. Det vil si at den som gir tilbudet må være medlemmer i LOSU. Dette er med å styrke den faglige kontaktflaten medlemmene i mellom og markedsfører den enkelte medlems kompetanse. Hospiteringen skjer etter avtale med tilbyderen og eventuelle kostnader knyttet til kost og losji under hospiteringsperioden må dekkes av hospitanten. Tilbudet er lagt ut på LOSU sine nettsider og oppdateres årlig eller ved innrapporterte endringer. For å avlaste de som tilbyr hospitering har sekretariatet ansvaret for koordineringen slik at alle henvendelser går via organisasjonen sentralt.

KURS OG FOREDRAG:

LOSU har etablert et kurs og foredragstilbud basert på intern kompetanse i organisasjonen. Hensikten er både å styrke det faglige tilbudet til medlemmene, og å markedsføre den ansattes kompetanse ved å gi vedkommende et felt der dee kan utvikle sine fagpedagogiske evner.  Kursene/ foredragene er primært tenkt bruk i sammenheng med regionssamlinger og regionskonferanser. Tilbudet er lagt ut på LOSU sine nettsider og oppdateres årlig eller ved innrapporterte endringer. For å avlaste de som tilbyr kursene/foredragene har sekretariatet ansvaret for koordineringen slik at alle henvendelser går via organisasjonen sentralt.

VEILEDNING:

LOSU har etablert et veiledningstilbud for medlemmer i LOSU. Tilbudet skal både styrke den faglige kontaktflaten medlemmene i mellom, og markedsføre den enkelte medlems veilederkompetanse. Ordningen skal basere seg på interne ressurser i organisasjonen. Det vil si at den som gir tilbudet må være medlemmer i LOSU. Eventuelle kostnader knyttet til reise, kost og losji under veiledningsperioden må dekkes av den/de som blir veiledet. Annet kan eventuelt avtales med veileder.

Det er ønskelig at selve veiledningen i utgangspunktet ikke skal koste noe, men de som mottar veiledning må påregne noen kostnader hvis veiledningen går over et lengre tidsrom. Tilbudet skal legges ut på LOSU sine nettsider og oppdateres årlig eller ved innrapporterte endringer. For å avlaste de som tilbyr veiledning har sekretariatet ansvaret for koordineringen slik at alle henvendelser går via organisasjonen sentralt.

REGIONSKONFERANSER:

Hver enkelt av LOSUs 7 medlemsregioner har en regionsrepresentant. Denne representanten sitter i styret i LOSU. Regionsrepresentanten er blandt annet ansvarlig for å avholde regionskonferanser i sin region. Konferansene er gjerne flerdelte, hvor man har eksterne foredrag rundt aktuelle fagområder, men også utveksling av metoder og god praksis medlemmene i mellom.

LANDSMØTE:

Annen hvert år avholder organisasjonen landsmøte, med tilhørende fagkonferanse. Landsmøtet er LOSUs høyeste organ. På Landsmøtet vedtas nytt handlingsprogram for kommende 2 års periode. Dette legger grunnlaget for styrets arbeid i perioden.

INTERNASJONALT SAMARBEID:

LOSU ønsker å tilstrebe seg kunnskap om oppsøkende virksomheter ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Vi samarbeider dermed tett med Kompetansesenter rus - Oslo i dette arbeidet. Dette la blandt annet grunnlaget for en stor internasjonal Gatenær-konferanse i Oslo i april 08 med over 400 deltakere.

LOSU er også medlemmer i et internasjonalt nettverk for oppsøkende tjenester kalt Dynamo International med hovedsete i Brüssel. Vi har også et tett samarbeid med svenske RIF - Riksforbundet for fältarbete.

SATSER FOR MEDLEMSSKAP I LOSU:

·    Utekontakter med 1 stilling 1.500,- pr år 

·    Utekontakter med 2 stillinger 2.700,- pr år

·    Utekontakter med 3 stillinger 3.700,- pr år

·    Utekontakter med 4 stillinger 4.600,- pr år

·    Utekontakter med 5-7 stillinger 5.500,- pr år 

·    Utekontakter med 8-12 stillinger 6.800,- pr år 

·    Utekontakter med 13- 20 stillinger 8.550,- pr år 

·    Utekontakter med 20 eller flere stillinger 10.900,- pr år

 

Ved spørsmål: Ta kontakt med konstituert leder på mobil 975 89 688 eller på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. .