Presse

Er politikerne i ferd med å svikte de mest utsatte ungdommene?

PRESSEMELDING

Er politikerne i ferd med å svikte de aller mest utsatte ungdommene?
Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid (LOSU) er en nasjonal interesseorganisasjon for oppsøkende kommunale ungdomstjenester som arbeider på gateplan blant ungdom. (se mer på: www.losu.no).

Fra 31.12.11 mister LOSU sin støtte til drift av sekretariatet. En nedleggelse av sekretariatet vil få store konsekvenser for våre medlemmer, og deres arbeid med de mest utsatte ungdommene lokalt. I forbindelse med politikernes arbeid med statsbudsjettet har vi gjort stortingsrepresentantene i komiteene oppmerksomme på at LOSU er den eneste nasjonale plattformen som er i stand til å fremme koordinerte saksfremstillinger til statlige forvaltningsorgan, som handler om utsatte unge sett fra et gateperspektiv. Vi kan ikke forstå annet enn at det vil være svært effektiv ressursutnyttelse å legge til rette for å opprettholde LOSU som organisatorisk plattform.

Helsedirektoratet viser til at det er politiske føringer som ligger bak endringene i tilskuddsordningene vi tidligere mottok midler fra. LOSU har derfor forsøkt å ansvarliggjøre politisk ledelse i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), og bedt om at de tar ansvar for situasjonen (se tidligere saker om dette her og her). Dette har dessverre ikke ført frem.

LOSU har lagt frem saken for Familie- og kulturkomiteen i en høring angående statsbudsjettet. Det er også sendt en henvendelse til Helse- og omsorgskomiteen. Vår siste sjanse er nå at stortingspolitikerne griper inn i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2012.

LOSU har fått massiv støtte fra LO, FO, Fagforbundet og Ungdom & Fritid i denne saken. Alle har bidratt med et betydelig press på politisk ledelse i de to departementene. Også Barneombudet har uttalt seg i saken. Politikere har tidligere vist at de kan gripe inn i slike saker hvis de ønsker!

For mer informasjon, ta kontakt med styret på E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Byungdom i kontakt med utekontaktene opplever manglende tilbud på viktige områder knyttet til arbeid

Landsforeningen for oppsøkende sosiale tjenester (LOSU) har gjennomført en enkel spørreundersøkelse blant unge i alderen 13-18 år i byene Tromsø, Trondheim, Stavanger, Drammen og Oslo.

LOSU er interesseorganisasjonen til kommunale tjenester som arbeider oppsøkende på gateplan blant ungdom - såkalte utekontakter. Utekontaktene er et tilbud til all ungdom, men har et særlig ansvar overfor sårbar ungdom som av forskjellige årsaker har utfordringer knyttet til sosial integrering.

I løpet av noen få uker ble ungdom spurt om hvilke aktiviteter eller tilbud de opplever mangler i sin by. Målet har vært å kartlegge hvilke behov ungdom, som oppholder seg mye ute i sentrumsnære miljøer, har for offentlig tilrettelagte tilbud.

Svarene er ikke representative for all ungdom og det er viktig å understreke at dette ikke er forskning. Undersøkelsen er først og fremst ment å gi ungdom, som vanligvis ikke deltar i ordskiftet i det offentlige rom, en stemme. Dette er ungdom som ofte faller utenfor de ordinære fritids, arbeids og skoletilbudene.

Av de ca 400 ungdommene som ble spurt viste det seg at sommerjobb og fritidsklubb var de svaralternativene som hyppigst ble krysset av. Også behov for arbeid og for kombinerte skole-jobbtilbud skårer høyt.

Undersøkelsen sier ikke noe om den enkelte ungdoms status som elev eller arbeidssøkende. Likevel stemmer funnene godt overrens med det generelle bildet de oppsøkende tjenestene i byene har fra tidligere. Det er for eksempel kjent at mange unge benytter sentrum som fritidsarena fordi fritidsklubbtilbudet enten er for dårlig eller nedlagt i bydelene og forstedene. Når mange unge i tillegg har krysset av for behovet for arbeid og kombinerte jobb/skoletilbud så henger dette trolig sammen med at mange unge tidlig hopper av eller faller ut av den videregående skolen.

Vurderinger

LOSU ser på forsterkede arbeids- skole og fritidstiltak som viktige sosialiserings- og integreringsarenaer for unge som står i fare for å falle utenfor. LOSU mener derfor at det både er viktig å styrke eksisterende tiltak på dette området samt å gjenoppbygge slike tiltak der de er bygd ned.

En rekke kommuner tilbyr sommerjobber til ungdom under 18 år. Tilbudet rettes gjerne mot ungdom med lite nettverk eller som av en eller annen årsak har færre muligheter i dette jobbmarkedet. LOSU mener derfor at slike tiltak er egnede til både å styrke egenfølelsen til den enkelte og virke inspirerende i forhold til erfaring fra det å arbeide sammen med kolleger og hvilke plikter som gjelder i arbeidslivet

Alt for mange unge slutter på videregående skole det første året, blant annet fordi de ikke klarer å tilegne seg de teoretiske kravene i de enkelte fag. Per i dag er det ca. 10.000 ungdommer som verken Oppfølgingstjenesten i den videregående skolen eller NAV systemet har kontakt med. LOSU mener det må opprettes solide tilbud om tilrettelagte kombinasjonsløsninger med skole/jobb for teorisvak ungdom.

Et overraskende svar fra en del unge gjaldt manglende tilbud på rusbehandling. Det kan være grunn til å undersøke nærmere om rusbehandlingstilbudene i for liten grad er tilpasset unge som ennå ikke har utviklet alvorlig rusproblematikk.

 

Kontakt for utfyllende opplysninger:

Landsforeningen for oppsøkende sosiale tjenester (LOSU)

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Et ruspolitisk jordskjelv

Landsforeningen for oppsøkende sosiale tjenester (LOSU) mener WillyPedersens utspill i flere media, om behovet for en liberalisert narkotikapolitikk, er for enkel. Når han samtidig trekker opp en parallelldiskusjon om medisinsk bruk av cannabis blir diskusjonen rotete.

 

Les mer: Et ruspolitisk jordskjelv