Regionene

Regionene

Landsforeningen for oppsøkende sosiale tjenester (LOSU) organiserer sin virksomhet med basis i en regionsinndeling. Alle oppsøkende tjenester i Norge som er medlemmer av LOSU tilhører en av 7 regioner, hvor hver region er satt sammen ut fra geografiske fylkesmessige hensyn. Hver region består i dag av 6-12 ulike kommunale oppsøkende ungdomstjenester.


Regionsrepresentant


Styret i LOSU er satt sammen av en representant fra hver region i tillegg til en valgt leder, dvs til sammen 8 personer. Hver region velger sin regionssrepresentant til styret, og representanten velges for 2 år om gangen. Regionsrepresentanten skal i tillegg til selve styrearbeidet, fungere som en kontaktperson for de oppsøkende tjenestene i sin region og være et bindeledd mellom den enkelte tjeneste og sentralleddet i LOSU.

Regionssamlingen


Det er viktig for regionsarbeidet i LOSU at de oppsøkende ungdosmtjenestene i hver enkelt region møtes jevnlig for å drøfte felles faglige problemstillinger og utveksle erfaringer fra hverandres arbeidshverdag. Regionsrepresentanten skal derfor være en pådriver for at medlemstjenestene i egen region arrangerer regionssamlinger jevnlig. Hvor ofte dette kan gjennomføres avhenger av den enkelte tjenestes økonomi og regionens geografi.

Det er også ønskelig fra LOSU’s side at det arrangeres en regionskonferanse minimum en gang per år - fortrinnsvis mellom landsmøtene. Som et ledd i dette er det satt av noe midler i LOSU’s budsjett til slike regionskonferanser.