LOSU og Redd Barna sendte mandag 14. juni 2010 et felles brev til politikere i Oslo og på Stortinget, samt til andre instanser, om stor bekymring for enslige mindreårige asylsøkere og andre som kan være utnyttet i forhold til salg av rusmidler, tigging eller annet. Bakgrunnen for henvendelsen er at LOSU erfarer at mange av disse ungdommene glipper for systemet. Dette til tross for gjentatte bekymringsmeldinger i den enkelte sak, og til tross for at det flere ganger tidliger er meldt fra om disse glippene i systemet.

Brevet ble sendt til:
- Byrådsleder og Byråd for sosiale tjenester og rusomsorgen, Oslo
- Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester, Oslo
- Helse- og sosialkomiteen, Bystyret i Oslo
- Statsråd Audun Lysbakken
- Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
- Partigruppene på Stortinget
- Familie- og kulturkomiteen, Stortinget
- Barneombudet

Hovedpunkter:

  • Mindreårige uten tilknytning til Norge påtreffes i de åpne rusmiljøene i Oslo sentrum. De fleste av disse, men ikke alle, er eller har vært registrert som enslige mindreårige asylsøkere. Det er knyttet bekymring til deres omsorgssituasjon, tilknytning til belastede miljøer preget av salg og bruk av rusmidler.

  • Det er også knyttet bekymring til mindreårige involvert i tigging,gatemusikantvirksomhet og gatesalg. De er hovedsakelig fra Romania (og enkelte andre sørøsteuropeiske land), og de fleste har rombakgrunn. Denne gruppen bor ofte under svært uverdige og til dels alvorlig helseskadelige forhold.

  • Observasjoner og opplysninger som foreligger tyder på at noen av de mindreårige innenfor begge disse gruppene kan være ofre for menneskehandel.

  • LOSU kjenner til at det i mange tilfeller er svært vanskelig for oppsøkerne i Oslo sentrum å få koblet hjelpeapparatet inn på disse gruppene. De mindreårige blir dermed værende i den bekymringsfulle og sårbare situasjonen, ofte uten bosted og med tilknytning til svært belastede miljøer.

Hele brevet ligger vedlagt under.

LOSU erfarer at det varierer hvordan disse sakene blir ivaretatt. I Bergen melder Utekontakten om et godt samarbeid med barnevernet og politiet, og det samme gjelder i Stavanger. Uteseksjonen i Stavanger har fått 250 000 kroner i straksmidler fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet for å styrke det oppsøkende arbeidet mot unge asylsøkere og etnisk minoritetsungdom. Les mer om tildelingen av midlene her.