Målgruppen for denne veilederen er primært alle som arbeider i en liten utekontakt. Men det er et mål at også nøkkelpersonell i kommuner som planlegger å opprette en oppsøkende sosial tjeneste, vil finne mye relevant informasjon. Mye av den faglige debatten i det oppsøkende feltet har tatt utgangspunkt i virksomheten i mellomstore og store utekontakter. Det samme gjelder den oppmerksomheten den oppsøkende metodikken får i de store avisene. LOSU mente derfor at det var et behov for å tydeliggjøre de kvalitetene som er knyttet til de mindre utekontaktene. Dette er kvaliteter som ofte er mer synlig i lokalavisene enn i større faglige og mediale sammenhenger.

Langt de fleste av LOSU sine medlemmer har 1–3 ansatte. Mange av disse driver fremragende arbeid til gode for målgruppen gjennom arbeidsformer som er tilpasset deres betingelser. Etter LOSU's oppfatning er de små utekontaktene en minst like viktig aktør når det gjelder tidlig intervensjon i sine kommuner, som de store utekontaktene er.

Oppslag i lokalpressen viser at mange av våre mindre medlemmer kommer i kontakt med sårbar ungdom på et tidlig tidspunkt – ofte uten at dette trekkes frem som et viktig poeng. Konsekvensen er at de største utekontaktene blir premissleverandører for hva som defineres som "den riktige" måten å drive utekontaktarbeid. Slike definisjoner innebærer at man vektlegger metoder som krever større ressurser enn de små har til rådighet. Dermed får de små utekontaktene, når de sammenliknes med de store, ikke den samme faglige anerkjennelsen for arbeidet sitt.

Veilederen er bygd opp slik at leseren skal kunne forstå at utekontaktvirksomhet bør være en del av et større kommunalt hele der samarbeid med andre kommunale tjenester og ideelle aktører spiller en viktig rolle. I tillegg er det i veilederen vektlagt at god faglig praksis, og det konkrete arbeidet med ungdom, er avhengig av å bli godt dokumentert og formidlet til arbeidsgiver og samarbeidspartnere på en god måte. Våre medlemmer er alene om å kartlegge og samle inn data om en målgruppe som alle snakker om at samfunnet må iverksette tiltak overfor. Dokumentasjon handler derfor ikke om hva andre burde se at vi gjør, men hvordan vi klarer å formidle de dataene vi samler inn.

Gjennom veilederen har vi forsøkt å påpeke hva man bør tenke på ved opprettelsen av en ny utekontakt. Likevel er innholdet også ment å være relevant for erfarne ansatte i eksisterende virksomheter. Et viktig mål har vært at veilederen skal bidra til å gjøre små utekontakter til mer robuste fagenheter i kommunene.