Hvorfor drive oppsøkende sosialt arbeid på internett?

Oppsøkende sosialt arbeid har lang tradisjon i Norge. Helt siden slutten av 60-årene har sosialarbeidere i Norge jobbet på gaten for å nå sårbare ungdommer og andre som av forskjellige grunner er risikoutsatt og trenger hjelp. De grunnleggende arbeidsmetodene og en tilstedeværelse på gaten og andre offentlige arenaer har vært et faglig fundament hele tiden. Men vi har også måttet tilpasse oss skiftende samfunnsforhold – nettopp for å kunne gjøre så godt forebyggende arbeid som mulig. Utekontakter har for eksempel, i større grad enn før, både et tettere samarbeid med skolene og et mer åpent forhold til barnevern og politi i dag enn på 70-tallet. Mange utekontakter rapporterer at ungdom i mindre grad enn før bruker det offentlige rom som sosial møteplass. PC-spill og mye bruk av nye sosiale medier blir ofte brukt som en forklaring på dette.

Vi ser at Internett har blitt en sentral arena for mange barn og ungdommer, for noen den viktigste arenaen for sosial kontakt. For oss som jobber med oppsøkende sosialt arbeid, skaper disse endringene utfordringer. Hvordan skal vi som oppsøkere forholde oss til og eventuelt delta på en arena de fleste ungdommer bruker, men der det i mange tilfeller er få andre voksne til stede? Hvordan skiller vi marginalisert og risikoutsatt ungdom fra resten av gruppen på nettet? Og hvordan skal vi navigere på nettet uten å komme i konflikt med lovverket? For å se nærmere på slike og andre liknende problemstillinger oppnevnte styret i LOSU (da LUK) i 2008, etter forslag fra sekretariatet, et faglig utvalg som skulle utarbeide en veileder for oppsøkende arbeid på nett. Resultatet av utvalgets arbeid foreligger nå i denne veilederen.

Fagutvalget har bestått av: Erik Kruse (UK Fredrikstad), Randi Albertsen (UK Bodø), Sven Kåre Sunde (UK Gjøvik) og Ragnar Bang Moe (UK Trondheim). Det er utvalgets oppfatning at vi som oppsøkere er nødt til å ta inn over oss de teknologiske endringene vi ser i dag og måten de forandrer vår kommunikasjon med hverandre på. Utvalget håper at veilederen vil bidra med praktiske, etiske og juridiske rammer som kan gi svar på noen av de problemstillingene våre medlemmer er opptatt av.

Styret er imponert over det pionerarbeidet fagutvalget har gjort og ønsker med dette å takke hvert enkelt medlem av utvalget for innsatsen.

Bjørn Lindstad (red)

- april 2010