LOSU har nå kommet med en kommunal veileder for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid. Hensikten med veilederen er å gi beslutningstakere på kommunale, regionale og statlige forvaltningsnivåer råd om oppsøkende sosialt ungdomsarbeid basert på forskning og erfaringsbasert kunnskap.

I flere kommuner er det interesse for å opprette oppsøkende tjenester. Mye tyder på at det ikke foreligger god nok veiledende informasjon om hvordan man kan legge til rette for et godt oppsøkende ungdomsarbeid. Erfaring viser at når slike tjenester opprettes i kommunene, er det ikke noen automatikk i at de knyttes til et faglig nettverk lokalt, regionalt eller nasjonalt, på lik linje med andre profesjoner. Dermed oppstår raskt et vakuum som hindrer profesjonell faglig utvikling, systematisk arbeid og resultatoppnåelse. Denne veilederen er ment å være et bidrag til å tydeliggjøre hvilke faglige, materielle, etiske og strukturelle kriterier som bør ligge til grunn for opprettelse av nye, og utvikling av eksisterende, oppsøkende tjenester. Dagens høye faglige nivå i oppsøkende sosialt arbeid i Norge er et resultat av over førti års utvikling av den oppsøkende metodikken her i landet. Både i Norden og i det øvrige Europa kan man i dag spore en Look to Norway-holdning når det gjelder den oppsøkende metodikken som fag. Dette henger både sammen med metodikkens økende relevans i mange land, LOSU og andre norske aktørers involvering i internasjonale fora, og det høye profesjonelle nivået på det oppsøkende fagfeltet i Norge. På basis av dette ønsker LOSU, gjennom denne veilederen, å kunne tilby kommunene god forsknings og erfaringsbasert informasjon om hvilke kriterier som bør ligge til grunn for å utvikle en mest mulig effektiv oppsøkende tjeneste.

Utvalget som har arbeidet frem denne veilederen, er oppnevnt av styret i LOSU.

De som har sittet i utvalget er:

  • Stine Tøndevold –Ungdomsbasen i Lillehammer,
  • Astrid K. Aarrestad – Uteseksjonen i Stavanger,
  • Maria Fredriksen Kvamme – Utekontakten i Tromsø,
  • June Vatne – Ungdomskontakten i Verdal,
  • David Ark – Utekontakten i Nittedal,
  • Linda Beate Svalsrød – Utekontakten i bydel Nordstrand,
  • Børge Erdal – Uteseksjonen i Oslo kommune,
  • Henning Pedersen – Kompetansesenter Rus – Oslo.

 

Sekretariatet i LOSU ved Bjørn Lindstad har hatt sekretær- og redaktørfunksjoner og koordinert utvalgets arbeid.

Kompetansesenter Rus – Oslo har bidratt med møteledelse og lokaliteter.

Veilederen er støttet finansielt av Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet.

Trykking og design er støttet av Kompetansesenter Rus – Oslo