Kronikk av Inger Lisbet Hegland – leder på Ungdomsbasen i Trondheim

Det er tidligere i år framlagt en kartleggingsrapport om ungdomsprostitusjon i Trondheim. Politikere og media har hatt flere ulike utspill med bakgrunn i kartleggingen. Siden Ungdomsbasen arbeider med ungdommer med økt risiko på mange områder, vil jeg i denne kronikken komme med noen innspill fra vårt ståsted. Vi arbeider med risikoutsatt ungdom via vårt oppsøkende arbeid og de tilbud vi har for ungdom i Søndregt.5 (se www.ungdomsbasen.no). Gjennom vårt primærforebyggende arbeidet som rusinformasjon, prosjekt om ungdom/kropp/ seksualitet, og oppsøkende virksomhet på utelivsarenaen og skoler har vi kontakt med alle typer ungdom.

Hva er prostitusjon?

Kartleggingsrapporten gir noen definisjoner, samtidig som den viser mange gråsoner. Hva er overgrep? Hvilken rolle skal de unge selv tilskrives? Når vi skal sette "merkelapper" på enkeltmennesker, blir det vanskelig. For meg er de først og fremst ungdommer! Vår erfaring er at ungdommene selv ikke bruker ord som prostitusjon, salg av sex osv. om ting de selv har gjort. Helst hører du disse ordene og uttrykk når noen ungdommer skal beskrive andre, gjerne knytta til intrigespill og "stempling" i et miljø.

Vår erfaring er at ungdom som prostituerer seg eller beveger seg opp mot grensene av det, er ungdom det er all grunn til å ha bekymring for på mange ulike områder. NOVA-rapporten "Bytte, kjærlighet og overgrep – seksualitet blant ungdom i randsonen" (Pedersen og Jordheim Larsen 2005) bekrefter at ungdom med tilhold i utsatte miljøer er mye mer utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet og overgrep enn andre ungdommer. Omsorgssvikt, overgrep, skoleproblemer, rusmisbruk, psykiske problemer er bare noen stikkord på deres situasjon.

Ungdomsbasen kjenner til en liten gruppe jenter og gutter som nå eller tidligere sier at de har utført seksuelle tjenester mot betaling. Få av disse ser ut til å gjøre det i utstrakt grad. I tillegg til det som entydig kan defineres som salg av seksuelle tjenester, ser vi atferd som gjør at vi får mistanke om problematisk forhold til kropp, seksualitet, grenser osv. I all hovedsak dreier dette seg ikke om prostitusjon, men noen ganger er det kanskje det. Dette er ungdommer som trenger å bli sett for det de er, som trenger å få hjelp til det de sliter med. De trenger også at noen ser deres ressurser og muligheter. Derfor er en helhetsforståelse viktigere en ensidig fokus på prostitusjon.

Problemområdet berører oss sterkt. Utfordringen er å ikke gå i en av de mange "grøftene" som er snublende nær. Stempling, stigmatisering, moralisering eller bagatellisering er bare noen. Selv om det den enkelte gjør ikke er i tråd med vår definisjon av "rett og galt", må vi gi rom for å se ting som det de er, for den andre. Vi må lytte til hvordan den enkelte tenker om sine liv og handlinger, og vi må knytte dette til forskning på området.

Ungdommenes kommentarer etter medieomtalen viser at de har liten kjennskap til at det skjer i miljøet rundt dem. De aller fleste ungdommene kjenner heller ikke igjen beskrivelsen av Trondheim Torg som kom fram i media etter offentliggjøringen av rapporten. Men etter oppslagene er det flere som forteller at de hadde blitt spurt om de ville selge sex, eller om de kunne skaffe noen som gjorde det.

Våre diskusjoner med ungdommen, både når det gjelder holdninger og eget forhold til "saken", bekrefter at kommentarer rundt prostitusjon og "løsaktig oppførsel" (som hore, madrass m.m) blir brukt som stemplingsstrategi ungdommer i mellom. Derfor må vi ikke overdrive vektleggingen av andrehåndsinformasjon når det gjelder omfang av dette problemet, i vår kontakt med ungdom. Vi kommer i kontakt med dem via oppsøkende arbeid på ulike arenaer hvor de oppholder seg, ved at de oppsøker våre tilbud i Søndregt. 5 eller via spørsmål de stiller på vår hjemmeside.

Vårt arbeid kan i korthet beskrives ved at vi gjør oss tilgjengelig for ungdom på ulike arenaer hvor de ferdes. Tilgjengelig ved å vise at vi kan være til å stole på selv i vanskelige tema. Vi bruker tid og frivillighet. Vi er voksne som har respekt for deres utprøving i livet, og tåler å høre om det smertefulle samme hva det er. Ungdomsbasen tilbyr både et sted å komme med sine problemer, individuell oppfølging, gruppejobbing og hjelp til å kontakte andre deler av hjelpe- og behandlingsapparatet. Ungdommer vi ser er særlig sårbar prøver vi både å følge opp med individuell tilnærming og med gruppeinnsats. De siste årene har vi bl.a forsøkt å gripe fatt i de utfordringene noen jenter har i forhold til grenser, selvrespekt, selvbevissthet og kropp.

Utfordringer vi ser videre:

  • Hovedstrategien i forebyggende arbeid må være å bidra til gode oppvekstvilkår for alle.

  • Hjelpeapparatet erkjennelse av at vi kan en god del om problemområdet, og at vi ikke er nødt til å vite alt for å nærme oss det. Videre må vi fylle på med mer kunnskap og utveksle erfaringer.

  • Ungdommene dette handler om må møtes innenfor det ordinære apparatet, fordi vi skal se på helheten rundt dem.

  • Innsatsen på Internett må styrkes. Vi vet noe om hvem som er særlig utsatt på denne arenaen. Ungdomsbasen har noe erfaring med å arbeide oppsøkende på Internett. Dette vil vi prøve å føre videre. Arbeidet tar utgangspunkt i at vi vil gjøre oss tilgjengelig på arenaen. Vi verken kan eller vil kontrollere den.

  • De som utnytter sårbar ungdom er overgripere! Det må settes søkelys på dem som utnytter sårbare ungdommer. De fleste er menn, men også noen kvinner. Tørr politikere diskutere tiltak for å begrense markedet som fins rundt kjøp av sex? Hvem tar diskusjonene i mannsmiljøene om sex-kjøp og overgrep? Hvem tar diskusjonen om det å ha grenser og respektere andres grenser?

  • Fokus på at trafficking er aktualisert pga en nylig avholdt rettssak. Det viser at problemet fins i Trondheim også. Hvilket tilbud har vi til dem, og hvordan når vi ut til dem som trenger det?

  • Ungdoms forhold til seksualitet må bli et satsningsområde. Hvordan gir vi ungdom flest, og utsatt ungdom spesielt, et godt forhold til seksualitet? Ungdomstiden er en utprøvingstid, og hvordan legger vi til rette for en sunn, spennende og "selvstyrt" utprøving?