1. Organisasjon

LOSU skal tilby opplæring av nye styremedlemmer slik at disse settes i stand til å ivareta medlemmenes interesser, både nasjonalt og regionalt.

LOSU skal skaffe seg oversikt over organisasjonens faglige og økonomiske ressurser gjennom et eget elektronisk registreringsskjema for sine medlemmer.

LOSU skal etablere råd og utvalg for å utnytte den kompetanse som ligger i feltet i saker som er av særlig interesse for organisasjonen.

LOSU skal etablere nærere kontakt med andre organisasjoner i den hensikt å hente inn impulser til drift av egen organisasjon.

LOSU skal legge til rette for at sekretariatet har tilstrekkelig ressurser til å forvalte en velfungerende organisasjon. Det skal i perioden arbeides med å ansette en person med organisasjonskonsulentfunksjoner samt styreleder i 100 % stilling.

LOSU skal arbeide for å styrke eksisterende oppsøkende sosiale tjenester, støtte tjenester som står i fare for kutt eller nedleggelse, samt være en pådriver for å få opprettet flere oppsøkende sosiale tjenester.

LOSU skal legge til rette for at flere eksisterende tjenester som driver oppsøkende sosialt arbeid blir medlemmer i LOSU.


2. Kompetanse

LOSU skal ivareta den faglige tilnærmingen overfor regionene ved å legge til rette for at regionene får tilbud om interne kurs og foredrag med aktuelle tema fra en oppsøkende kontekst.

LOSU skal videreutvikle systemene for å styrke veilednings- og fagutvekslingsmulighetene mellom medlemmene i regionene.

Det skal, i samarbeid med relevante partnere, legges til rette for en ekstern faglig og økonomisk støtte til gjennomføringen av regionskonferanser i alle regioner.

LOSU skal bidra aktivt i markedsføringen og utviklingen av videreutdanningen.

LOSU skal legge til rette for at ansatte blant medlemmene kan bidra med fagartikler om den oppsøkende metodikken i relevante fagblader.


3. Fagpolitiske satsningsområder

LOSU skal ta sosialpolitiske initiativ overfor berørte departementer og NAV vedrørende kvalifiseringsprogrammer for sårbar ungdom. Dette kan gjøres både på selvstendig grunnlag, sammen med søsterorganisasjoner eller andre som har felles interesser med LOSU.

LOSU skal etablere en tettere kontakt med relevante departementer og direktorater, kompetansesentra og arbeidstakerorganisasjoner i saker som er av fagpolitisk betydning for organisasjonen.

LOSU skal opptre som talerør for ungdom i sviktsonen. Det skal spesielt fokuseres på ungdom som er i ferd med å falle utenfor skole/utdanning og arbeid, minoritetsetnisk ungdom (herunder asylsøkere og andre migranter med ulik juridisk status) og ungdom med problematikk knyttet til rus og/eller psykiatri.


4. Prosjektsamarbeid

LOSU skal ta initiativ til prosjektsamarbeid mellom utekontakter, departementer, direktorater, kompetansesentra og andre organisasjoner i den hensikt å utløse midler som både øker kunnskapen om medlemmenes virkeområde, og som styrker utviklingen av ny metodikk.

LOSU skal sammen med Kompetansesenter rus– Oslo bidra til at LOSU sine medlemmer får tilbud om en ny programvare som ivaretar medlemmenes registrerings- og dokumentasjonsbehov.

LOSU skal, i samarbeid med kompetansesenter rus -Oslo utarbeide anbefalinger for hva som er godt oppsøkende arbeid. Eksempler på dette kan være bemanningskrav, kvalifikasjonskrav/utdanning, dokumentasjonskrav og rammebetingelser.

LOSU skal i forbindelse med det europeiske året for; ”bekjempelse av fattigdom og sosiale eksklusjon”, søke samarbeide med andre organisasjoner som utløser økonomiske ressurser rettet mot medlemmene.


5. Profilering

LOSU skal drive markedsføring av medlemmenes praksis ute i kommunene gjennom artikler og pressemeldinger og aktiv bruk av egne nettsider.

LOSU skal være en pressgruppe overfor kompetansesentra, direktorater, departementer og sentrale politikere i saker som har betydning for organisasjonens medlemmer.

LOSU skal formidle medlemmenes arbeid  overfor enkeltpersoner, grupper og organisasjoner som kan tenkes å være et talerør for organisasjonen i det offentlige rom.

LOSU skal være aktive overfor komiteer og enkeltpolitikere på Stortinget og kommunestyrer for å fremme saker som er av betydning for organisasjonen og dens medlemmer.

LOSU skal sette på dagsorden ytringsfrihet som et problem i forhold til sårbare barn og unges stemme i samfunnet.


6. Internasjonalt fag og -utviklingsarbeid

LOSU skal arbeide for at EU`s ungdomsprogrammer gjøres kjent og benyttes av sine medlemmer.

LOSU skal videreføre det nordiske og internasjonale samarbeidet innenfor rammen av de ressurser organisasjonen forvalter.

LOSU sentralt skal se på muligheten av å gjennomføre en utveksling med en annen europeisk organisasjon med faglig tyngde innen den oppsøkende metodikken.