Resolusjon 1 - Sosialfaglig arbeid tilknyttet barneverntjenesten og sosialtjenesten

LOSU vil at ungdom i sviktsonen skal møte et barnevern og en sosialtjeneste som styres av fag og ikke økonomi. Arbeidsmengden for hver saksbehandler skal være av en slik mengde at hver enkelt klient får den optimale oppfølging. Tjenestene bør ha flere ”frigjorte”stillinger som skal brukes til oppfølging av klienter med sammensatte behov.Tjenestene skal kunne tilby hjelp når en person trenger det, hvor mennesket er i fokus, i stede for lover, regler og dokumentasjonskrav.


Resolusjon 2 -
Asylsøkere og ”papirløse” migranter

Årsmøtet i LOSU mener at alle som oppholder seg i Norge må ha rett til å få sine grunnleggende behov dekket. Innvandringspolitiske hensyn kan ikke legitimere at mennesker ikke har rett til tak over hodet, penger til mat og klær og nødvendig helsehjelp. Disse grunnleggende rettighetene er nedfelt i menneskerettighetskonvensjonen (artikkel 22 og 25), og gjelder alle uavhengig av nasjonal opprinnelse (artikkel 2). Alle med avslag som av ulike årsaker ikke kan returneres til opprinnelsesland, eller som gjennom flere år har fått midlertidig oppholdstillatelse med begrensede rettigheter, bør etter en viss tid få innvilget varig oppholdstillatelse.


Resolusjon 3 -
Den kriminelle lavalder

LOSU tar avstand fra forslag om å senke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. Barn og ungdom hører ikke hjemme i fengsel. Vi mener at det er viktigere å fokusere på barn og ungdoms helhetlige livssituasjon enn kun det strafferettslige aspektet når de blir involvert i kriminelle aktiviteter.


Resolusjon 4 -
Egen ungdomslov nå

LOSU mener at Norge trenger en egen ungdomslov, for å få lovpålagte tjenester som har som hovedoppgave å oppsøke og bistå marginalisert ungdom i alle landets kommuner. Bare ved å lovpålegge disse tjenestene kan det tenkes langsiktig. Det kan da holdes fokus på ungdommenes behov, uten stadig å måtte forholde seg til trusler om nedleggelse.