Dette er et jentenettverk som ønsker å fremme mangfold og bevisstgjøre jenters muligheter i livet. Fokuset er bevissthet omkring likheter, ulikheter og det å fremme toleranse mellom jenter. Videre søkes det å styrke jenters selvfølelse og det å lære å sette tydelige grenser for seg selv. Innholdet i arbeidet varierer mellom holdningsskapende arbeid, dramaøvelser og kreativt arbeid. Innholdet kan tilpasses til den enkelte gruppe og de behovene som befinner seg der. I tillegg til dette kan tilnærmingen være godt egnet til tverrfaglig samarbeid.

Ved spørsmål knyttet til informasjon om Sisterhood generelt, ta kontakt med prosjektleder Savannah Marie Frenning:

Tlf: 41 44 48 28

sisterhood@bfr.oslo.kommune.no

www.sisterhood.no


Erfaring

Utekontakten i Nordstrand bydel i Oslo har erfaring fra arbeid med en Sisterhoodgruppe. Vår gruppe var et samarbeid med en sosiallærer på en av ungdomsskolene i vår bydel og gruppen hadde i all hovedsak base i skolens lokaler. Temaene som ble tatt opp var eksempelvis vennskap, tillit, mobbing, fordommer, respekt, integritet, forbilder, fremtiden, sex, mot og religion. Som det fremkommer er dette temaer mange jenter både har erfaring med samt at man ofte har mange spørsmål knyttet til disse. Temaene i seg selv kan være et godt utgangspunkt for arbeid på generelt grunnlag når det gjelder forebyggende arbeid.

 

Ved spørsmål knyttet til praktiske erfaringer fra vårt arbeid med Sisterhood, ta kontakt med Utekontakten i bydel Nordstrand ved Linda B. Svalsrød.

utekontakten.nordstrand@bns.oslo.kommune.no eller på telefon 23 49 54 05.