Fra 31.12.11 mister LOSU sin støtte til drift av sekretariatet. En nedleggelse av sekretariatet vil få store konsekvenser for våre medlemmer, og deres arbeid med de mest utsatte ungdommene lokalt. I forbindelse med politikernes arbeid med statsbudsjettet har vi gjort stortingsrepresentantene i komiteene oppmerksomme på at LOSU er den eneste nasjonale plattformen som er i stand til å fremme koordinerte saksfremstillinger til statlige forvaltningsorgan, som handler om utsatte unge sett fra et gateperspektiv. Vi kan ikke forstå annet enn at det vil være svært effektiv ressursutnyttelse å legge til rette for å opprettholde LOSU som organisatorisk plattform.

Helsedirektoratet viser til at det er politiske føringer som ligger bak endringene i tilskuddsordningene vi tidligere mottok midler fra. LOSU har derfor forsøkt å ansvarliggjøre politisk ledelse i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), og bedt om at de tar ansvar for situasjonen (se tidligere saker om dette her og her). Dette har dessverre ikke ført frem.

LOSU har lagt frem saken for Familie- og kulturkomiteen i en høring angående statsbudsjettet. Det er også sendt en henvendelse til Helse- og omsorgskomiteen. Vår siste sjanse er nå at stortingspolitikerne griper inn i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2012.

LOSU har fått massiv støtte fra LO, FO, Fagforbundet og Ungdom & Fritid i denne saken. Alle har bidratt med et betydelig press på politisk ledelse i de to departementene. Også Barneombudet har uttalt seg i saken. Politikere har tidligere vist at de kan gripe inn i slike saker hvis de ønsker!

For mer informasjon, ta kontakt med styret på E-post: post@losu.no.