1. ORGANISASJONEN

1.1. Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid (LOSU) er en fagutviklings - og interesseorganisasjon for tjenester som driver oppsøkende sosialt arbeid overfor ungdom og unge voksne i risikosonen på et sosialfaglig og livssynsnøytralt grunnlag.

2.   FORMÅL

LOSU’s formål er:

2.1. Å ivareta og videreutvikle medlemmenes arbeidsform og metodikk for å sikre målrettet og offensiv bedring av barn og unges levekår gjennom universelt, selektivt og indikativt forebyggende arbeid.

2.2. Å arbeide for at oppsøkende sosiale tjenester blir lovfestet som en del av den offentlige forvaltning i kommuner med et innbyggertall på over 5000 innbyggere.

2.3. Å arbeide for å fremme oppsøkende sosiale tjenesters interesser på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt plan, og overfor fagforeninger og utdanningsinstitusjoner.

2.4. Å jobbe for opprettelse av oppsøkende sosiale tjenester, samt å styrke oppsøkende sosialt arbeid som  metode/tilnærmingsform.

2.5. Å fungere som talerør for ungdom i risikosonen i den offentlige debatt.

2.6. Å påvirke den sosialpolitiske debatten.

3. MEDLEMSSKAP

3.1. Alle utekontakter og tilsvarende tjenester som driveroppsøkende sosialt arbeid overfor ungdom og unge voksne i risikosonen kan bli medlem i LOSU. Kontakten med brukerne skal baseres på et sosialfaglig og livssynsnøytralt grunnlag. Brukernes kontakt med tjenesten bør være frivillig.

3.2. Søknad om medlemskap sendes og avgjøres av styret i LOSU. Avslag kan ankes inn for landsmøtet. Dersom premissene for medlemskap faller bort (se punkt 3.1), kan medlemskapet inndras. Slike avgjørelser kan ankes inn til landsmøtet.

3.3. Dersom et medlems rammebetingelser endrer seg i forhold til kriteriene til medlemskap kan medlemmet opprettholde sitt medlemskap ut kontingentåret.  

3.4. Enkeltpersoner, foreninger og organisasjoner kan tegne støttemedlemskap i LOSU. Støttemedlemskap gir ingen organisatoriske rettigheter i LOSU.

4. UTMELDING

4.1 Utmelding skal skje skriftlig til styret. Medlemmer som skylder kontingent etter å ha mottatt to – 2 – purringer, betraktes som utmeldte. Medlemskap må søkes på ny.

5. LOSU SINE ORGANER

5.1  Landsmøtet
Landsmøtet er LOSU’s høyeste organ og avholdes minst annet hvert år.

5.2  Styret
Mellom landsmøtene er styret LOSU’s høyeste organ. Styrets leder velges på landsmøtet. Styret består av leder og 7 regionsrepresentanter med personlig vara oppnevnt fra hver region. For å sikre kontinuitet i styret velges 3 av regionsrepresentantene i ulike årstall og 4 regionsrepresentanter i like årstall. Regionsrepresentantene velges for 2 år av gangen og kan sitte inntil 2 styreperioder.
Nestleder og økonomiansvarlig velges av styret.
Hvis både regionsrepresentant og dennes vararepresentant frafaller i perioden, kan regionen oppnevne ny representant med personlig vara frem til neste landsmøte. I styreleders fravær eller ved styreleders frafall i perioden rykker nestleder opp som leder.

Landsmøtet skal vedta et handlingsprogram og styret skal med utgangspunkt i denne utarbeide en målstyrt handlingsplan. Styret nedsetter utvalg, komiteer og råd der dette vurderes som hensiktsmessig for å nå sine mål. Slike utvalg, komiteer og råd kan ikke ha varighet utover styrets virketid, men kan videreføres av det nye styret ved behov.
Om forslag til lederkandidat ikke kommer frem på landsmøtet velges leder, nestleder og økonomiansvarlig blant representantene i styret på første styremøte.
Styret bør avholde minst ett møte i året utenfor Oslo

5.3  Fremleggelse av regnskap
Styret skal godkjenne regnskapet for hvert budsjettår. Styret skal legge frem årsregnskapene, for den samlede styreperiode, til godkjenning for Landsmøtet.

5.4  Regionsmøte
LOSU er delt inn i 7 regioner: Nord (Nordland, Finnmark og Troms), Midt-Norge(Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal), Vest (Sogn og Fjordane,Hordaland og Rogaland), Nord-Øst (Hedmark og Oppland), Sør-Øst (Akershus ogØstfold), Sør (Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud) og Oslo.
Hver region skal avholde minst ett regionsmøte årlig.

5.5  Faste utvalg
Landsmøtet skal velge valgkomitè for kommende periode. Landsmøtet avgjør på selvstendig grunnlag behovet for andre faste utvalg. Representanter til faste utvalg velges av landsmøtet.

6.    LANDSMØTET

6.1  Generelt
Landsmøtet avholdes annen hvert år, fortrinnsvis i tilknytning til en faglig landskonferanse. Styret søker midler til finansiering av konferansen.

6.2  Representasjon
Landsmøtet består av styret og delegater fra alle oppsøkende sosiale tjenester som er medlem av LOSU etter følgende fordelingsnøkkel:

Tjenester med 1-3 stillinger:               1 delegat

Tjenester med 4-7 stillinger:               2 delegater

Tjenester med 8-12 stillinger:             3 delegater 

Tjenester med 13-20 stillinger:           4 delegater 

Tjenester med 20 eller flere stillinger:  5 delegater

På grunn av sterk subsidiering kan medlemmene delta med det antall personer det er betalt medlemskap for.

6.3  Innkalling til landsmøte
Innkalling til landsmøte skal skje 4 måneder før landsmøtet. Forslag til landsmøtet skal være styret i hende senest 8 uker før landsmøtet.     Sakspapirer, med styrets innstilling, skal være delegatene i hende minst 4 uker før landsmøtet avholdes.

6.4  Stemmerett og avstemningsregler
 Alle delegater som er valgt av sine respektive tjenester har tale-, forslags-, og stemmerett. Styrets medlemmer har bare tale- og forslagsrett, med mindre de er valgt som delegater. Observatører og støttemedlemmer har talerett, men ikke forslags- og stemmerett. Ved avstemning har hver delegat én stemme. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet faller forslaget.

6.5  Dagsorden
Det skal foreligge en dagsorden som er gjort kjent for delegatene gjennom sakspapirene. Dagsorden skal ha følgende oppsett:

1. Åpning

2. Innkallingens lovlighet

3. Konstituering

      a. Valg av dirigenter

      b. Valg av referenter

      c. Valg av tellekorps

      d. Valg av redaksjonskomité

4. Godkjenning av fullmakter

5. Godkjenning av saksliste, dagsorden og forretningsorden

6. Styreberetning

7. Regnskap

8. Styrets ansvarsfrihet

9. Handlingsprogram og innkomne saker

10. Vedtektsendringer - Endringer i vedtekter kan bare gjøres med 2/3 flertall

11. Økonomi

      a. Fastsetting av kontingent

      b. Budsjett

12. Valg

      a. Leder

      b. Nestleder

      c. Økonomiansvarlig

      d. Valg av valgkomite, eventuelt andrefaste utvalg


Saker som ikke er satt opp på dagsorden kan ikke avgjøres av landsmøtet.

7.         AVVIKLING OG SAMMENSLÅING MED ANNEN ORGANISASJON

7.1       Avvikling av LOSU kan skje når 2/3 av medlemmene vedtar dette på landsmøtet eller ved skriftlig avstemning mellom landsmøtene.

7.2       Ved en avvikling av LOSU overføres resterende aktiva til ideelle formål vedtatt av siste landsmøte i LOSU.

7.3       Sammenslåing med annen organisasjon kan skje når 2/3 av medlemmene vedtar dette på landsmøtet eller ved skriftlig avstemning mellom landsmøtene.

7.4       Ved sammenslåing med annen organisasjon overføres resterende aktiva til ny organisasjon.