• LOSU skal arbeide nasjonalt, regionalt og lokalt for å styrke og synliggjøre det eksisterende oppsøkende sosiale ungdomsarbeidet, samt støtte tjenester som står i fare for kutt og nedleggelse
  • LOSU skal ha sterke, selvstendige regioner som representerer organisasjonen, bidrar til at det oppsøkende feltet har høy faglig kvalitet, og som legger til rette for deling av erfaringer, faglig refleksjon og hospitering
  • LOSU skal opptre som talerør for utsatte unge, og jobbe for at deres stemme kommer fram til politikere og samarbeidspartnere nasjonalt, regionalt og lokalt
  • LOSU skal være en samarbeidspartner , høringsinstans og pressgruppe overfor kompetansesentra, direktorater, departementer og sentrale politikere i saker som har betydning for organisasjonens medlemmer
  • LOSU skal stimulere til fagutvikling og erfaringsutveksling overfor kompetansesentre, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, fagforeninger og andre som driver med oppsøkende sosialt arbeid
  • LOSU skal jobbe for at oppsøkende sosialt ungdomsarbeid blir lovfestet
  • LOSU skal videreføre det nordiske og internasjonale samarbeidet innenfor rammen av de ressurser organisasjonen forvalter