NOU 2012:5 - Bedre beskyttelse av barns utvikling. Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet

Les mer

Ungdom, makt og medvirkning (NOU 2011:20)

Les mer

NOU'er fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Les mer

NOU'er fra Helse- og omsorgsdepartementet

Les mer

NOU'er fra Justis- og politidepartementet

Les mer

NOU'er fra Kunnskapsdepartementet

Les mer

NOU'er fra Arbeidsdepartementet

Les mer

NOU'er fra Kommunal- og regionaldepartementet

Les mer