Forebygging.no

Dette er en kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid. Nett-tjenesten utvikles gjennom et bredt samarbeid mellom fagmiljøer i Norge. Forebygging.no inneholder mer enn 10.000 fagemner med særlig fokus på rusforebyggende arbeid.

Forebyggingstiltak.no

Dette er en kunnskapsbase som gir en oversikt over norske forebyggingstiltak innen rusmiddelfeltet og tilgrensende problematikk. Målgruppen for tiltaksbasen er:

  • aktører som ønsker å finne fram til egnede forebyggingstiltak
  • organisasjoner på forebyggingsfeltet
  • aktører på forsknings- og dokumentasjonsfeltet

Dynamo International 

Nettsidene til Dynamo International, internasjonalt nettverk for oppsøkende sosialarbeidere (verdens største). LOSU er medlem!

"Ett liv i lagom storlek"

Finsk bok (på svensk) om oppsøkende sosialt arbeid med ungdom.

RiF - Riksförbundet för Fältarbete

Vår svenske søsterorganisasjon.

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Gatenær-konferansen

"Gatenær" er en konferanse om oppsøkende sosialt arbeid i flerkulturelle samfunn, som blir avholdt annethvert år i Oslo. På disse nettsidene kan du bl.a. gå inn å se foredrag fra tidligere konferansen på video, se på presentasjonene, og se info om den kommende konferansen når dette blir aktuelt.

Faglitteratur om kriminalitetsforebygging (KRÅD)

Oversikt over faglitteratur om kriminalitetsforebygging - på nettsidene til Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD).

Streetwork

Nettsiden til en oppsøkende tjeneste i Edinburgh.

Fryshuset

Fryshuset er en kjent svensk ideell stiftelse som driver en rekke ulike ungdomstiltak - alt fra kultur, utdanning, ulike forebyggingstiltak til tiltak rettet mot alvorlige sosiale problemer. Fryshuset har hovedsete i Stockholm, men driver også virksomhet i Gøteborg og Malmø.

Fra bekymring til handling - En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet (Helsedirekoratet)

Ansatte som kommer i kontakt med barn, unge og voksne i risiko unnlater ofte å handle på grunnlag av bekymringen. I denne veilederen settes det fokus på hva som kan gi grunn til bekymring for et mulig rusrelatert problem, og hvordan man lettere kan gå fra bekymring til handling.