RUStelefonen 08588

RUStelefonen er en landsdekkende opplysningstjeneste om rus og hjelpetiltak. Profesjonelle veiledere svarer på spørsmål relatert til alkohol- og narkotikaproblematikk. Både rusbrukere selv, pårørende og profesjonelle er velkomne til å ta kontakt, og man garanteres full anonymitet.

SIRUS - Statens institutt for rusmiddelforskning

Fakta om rusmidler

RUStelefonens oversikt over faktainformasjon om rusmidler.

Rus & Samfunn (tidsskrift)

Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose rus og psykiatri

Kompetansesenteret skal samle og utvikle kompetanse innen fagfeltet rus og psykiatri innenfor helseregion Sør-Øst. Hovedfokus er klinisk metodeutvikling, kunnskapsoppbygging og informasjonsformidling. Målsetningen er å bidra til å styrke behandlingstilbudet for personer med dobbeltdiagnose, både kvalitativt og kvantitativt

DrogINFO

Nettsidene til Rådgivningsbyrån i Lund (Sverige), hvor bl.a. psykologen Thomas Lindqvist (kjent for sitt arbeid med ungdom og hasj) jobber. Her finner du bl.a. fakta om ulike rusmidler, hasjprogram/-guider for de som vil slutte med hasj, en rekke fagartikler m.m.

rushjelp.no

Stiftelsen Bergensklinikkene sin internettside for tester og selvhjelpsprogrammer. Bruken av testene og selvhjelpsprogrammene (alkohol, cannabis og kokain) kan skje helt anonymt på internett.

Hasjprogrammet "Vägen ut ur haschmissbruket"

Boka "Vägen ut ur haschmissbruket" av Thomas Lindqvist og Dan Ericsson i pdf-format.

Dopingtelefonen

Dopingtelefonen 800 50 200 er en gratis og anonym informasjonstjeneste for alle som har spørsmål om doping.

Stiftelsen Bergensklinikkene

Stiftelsen Bergensklinikkene ble etablert i 1991 som en uavhengig, livssynsnøytral  ideell non-profitt og selveiende stiftelse for "mestring av rusproblemer helse  livsstil avhengighet "  gjennom behandling, forebygging, forskning og undervisning. I tillegg er Stiftelsen Bergensklinikkene etablert som et regionalt og nasjonalt Kompetansesenter Rus Region Vest, Bergen (KoRus-Vest Bergen) på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Fagrådet innen rusfeltet i Norge

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge er landets største og samlende organisasjon innen rusfeltet. Fagrådet representerer bredden av tiltak og organisasjoner som arbeider innen behandling, forebygging, rehabilitering, forskning og skadereduksjon. Blant medlemmene, 144 i alt, finnes i tillegg også frivillige organisasjoner, organisasjoner for pårørende og brukere.

Kommunetorget.no

Kommunetorget.no er en nettressurs for planlegging og iverksetting av rusarbeid i kommunen.

Kompetansesenter rus - Oslo

Kompetansesenter rus - Oslo sin nettside med aktuelle brosjyrer, rapporter, temasider m.m. i forhold til bl.a deres nasjonale kompetanseområder knyttet til oppsøkende sosialt arbeid og etniske minoriteter.

Kompetansesenter rus - Nord-Norge

Kompetansesenter rus - Nord-Norge (KoRus-Nord) er ett av syv regionale kompetansesenter for rusmiddelspørsmål i Norge og arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. KoRus-Nord har "Rusforebyggende arbeid med skolen som basisarena" som nasjonalt spissområde.

RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

Unge & Rus

Unge & Rus er et rusforebyggende undervisningsprogram til bruk i skolen. Unge & Rus er tilrettelagt for 8. klassetrinn, 9. klassetrinn og videregående skole.

Av-og-til

AV-OG-TIL arbeider for godt alkovett i hverdagen. Bak organisasjonen står politiske partier, offentlige virksomheter, faglige- og frivillige organisasjoner. Ved å sette fokus på situasjoner der alkohol utgjør en særlig risiko eller kan være til ulempe for andre, ønsker AV-OG-TIL å bidra til å redusere de uønskede følgene av alkoholbruk i samfunnet og gjøre hverdagen tryggere for alle.

SOMRA - Samtalet om riskbruk av alkohol

Svensk nettside (Statens folkhälsoinstitit): SOMRA, Samtalet OM Riskbruk av Alkohol är en interaktiv, webbaserad utbildning i Motiverande Samtal - MI med fokus på arbetet med riskbruk av alkohol för dig inom hälso- och sjukvården.

Addiction Treatment Magazine

"Addiction Treatment Magazine publishes the latest information on addiction and treatment options.  We will focus on the latest research and news on all types of addiction, including drug addiction and alcohol abuse as well as process addiction such as gambling, shopping, and video games."