Vold i nære relasjoner (regjeringen.no)

Regjeringens temasider om vold i nære relasjoner.

Overgrepsmottak for seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner

Overgrepsmottak er en faggruppe ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Gruppen driver forskning, fagutvikling og kompetanseheving rettet mot overgrepsmottak.
Her finner du bl.a. oversikt over alle overgrepsmottakene i Norge, og brosjyrer på en rekke språk.

SMISO - Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

SMISO (Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep) støtter utsatte og pårørende med å bearbeide overgrep og seinvirkninger av slike. SMISO arbeider etter "hjelp til selvhjelps"-prinsippet.

Alternativ til vold (ATV)

ATV er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. ATV startet i 1987, da som det første behandlingstilbud i Europa av sin art. ATV er en privat stiftelse med støtte fra det offentlige og fond/legater.

DIXI

DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsofre og deres pårørende, spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningskapende arbeid.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress - NKVTS

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre. Senteret er internasjonalt orientert og utvikler kunnskap på et internasjonalt, akademisk nivå.

No Abuse

Sidene gir en oversikt over hjelpeapparatet mot seksuelle overgrep, familievold og rusmisbruk.

Vold (Temaside Kilden Informasjonssenter for kjønnsforskning)

Denne temasiden handler om vold. Her er det lagt inn forskere som jobber med disse problemstillingene og publikasjoner som omhandler temaet.

FMSO - Fellesskap mot seksuelle overgrep

En sammsnslutning av sentre mot incest, voldtekt og seksuelle overgrep. Slike sentre representerer et tilbud til menn og kvinner som har opplevd seksuelle overgrep, eller for pårørende til dem som har opplevd dette.

Vold (forskning.no)

Temasider om vold hos forskning.no.

Ungdom mot vold

Ungdom mot Vold ble grunnlagt i 1994, formelt stiftet i 1995 og er en politisk uavhengig stiftelse. Ungdom mot Volds visjon er å stoppe, redusere og forebygge vold, mobbing, diskriminering, fordommer, likegyldighet og kriminalitet i samfunnet.

Krisesentersekretariatet

En organisasjon som har som mål å styrke krisesentres arbeid utad. Krisesentersekretariatet og krisesentrene er tilknyttet en felles plattform.

Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Med Stiftelsen Kirkens Ressurssenter ønsker kirken å bidra til arbeidet med å hele enkeltmenneskers skader etter overgrep og hjelpe dem med å finne gode måter å leve med det vonde som har skjedd, så vel som å forhindre og forebygge at nye overgrep og krenkelser skjer i kirke og samfunn.

Forebygging av fysiske og seksuelle overgrep mot barn

En publikasjon fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.