Innvandringsstatistikk (Statistisk Sentralbyrå)

Nøkkeltall, tabeller, artikler og publikasjoner.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et kompetansesenter og en pådriver for integrering og mangfold.IMDi iverksetter integrerings- og mangfoldspolitikken på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) sitt ansvarsområde, og hovedoppgavene er blant annet å bosette flyktninger, følge opp introduksjonsloven, og forvalte viktige økonomiske virkemidler innenfor integrerings- og mangfoldsarbeidet.

Regjeringen: Integrering og mangfold

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets temasider om integrering.

Antirasistisk Senter

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) er et rådgivende, uavhengig organ for myndighetene i saker som angår personer med innvandrerbakgrunn. KIM har dialog med departementer og andre offentlige myndigheter, fag- og forskningsmiljøer, politiske partier, interesseorganisasjoner m.m. om alle prinsipielle sider ved norsk politikk som angår innvandrere og deres barn.

Utlendingssaker hos Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannens temasider om utlendingssaker (asyl, asylmottak, bortvisning, familieinnvandring, oppholdstillatelser, reisedokumenter, statsborgerskap, utvisning og innreiseforbud, visum).

Utrop

Utrop er Norges første og eneste nettportal, avis og TV som har nyheter, underholdning og aktualiteter om det flerkulturelle Norge. Hovedaktiviteten er å publisere nyheter, aktualiteter og debatt som angår det flerkulturelle kultur- og samfunnslivet.

Introsidene

IMDis fagsider for introduksjonsprogrammet.

Nasjonal kompetansenhet for minoritetshelse - NAKMI

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) er et tverrfaglig kompetansesenter som gjennom kunnskapsformidling, forskning, utviklingsarbeid og informasjonsutveksling arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn.

Tolkeportalen.no - Nasjonalt tolkeregister

Nasjonalt tolkeregister er et innsynsregister som gir en oversikt over tolkers formelle kompetanse i tolking mellom norsk og andre språk.