Stortinget

Informasjon fra Stortinget. Oversikt over stortingsrepresentanter og komiteene, høringer, saker til behandling, nett-tv fra høringer, spørretime m.m.

Regjeringen

Informasjon fra regjeringen og departmentene.

Barneombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og alder. Ombudet håndhever diskrimineringsforbudene i lovverket, gir veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold.

Barnevernet.no

Offentlig nettressurs som samler all informasjon om barnevernet i Norge.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Arbeidsdepartementet

Bufetat

Nettportalen til det statlige barnevernet i Norge.

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet er et fagdirektorat og myndighetsorgan som ligger under og blir etatsstyrt av Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet har også oppgaver fra Kommunal- og regionaldepartementet. Helsedirektoratet skal styrke den sosiale tryggheten og helsen til hele befolkningen gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivåer.

NAV

Arbeids- og velferdsetaten forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte, og har hele befolkningen som brukere.

Politiet

Nettportalen til politiet i Norge.

Fellesorganisasjonen (FO)

Fag- og profesjonsforbundet for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.
Medlem av Landsorganisasjonen (LO).

Fagforbundet

Fagforbundet er LOs største forbund med ca. 315 000 medlemmer. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter. Fagforbundet organiserer også arbeidstakere i sykehusene, inkludert alle støttefunksjoner. Lærlinger, skoleelever og studenter er også velkomne som medlemmer.

Ungdom & Fritid

Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus.

Redd Barna