Nedenfor er kopi av e-post fra Uteseksjonens leder Børge Erdal:

"Jeg vil med dette meddele at Uteseksjonen i Oslo med dette melder seg ut av Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid.

 Uteseksjonen kommer til å fortsette å delta i – og bidra til - det viktige fag- og nettverksarbeidet som foregår regionalt, nasjonalt og internasjonalt slik vi har gjort tidligere. Vi fortsetter også vår deltakelse i storbyutekontaktnettverket som er et selvstendig nettverk utenom LOSU. Uteseksjonen vil fortsette å jobbe for hele det oppsøkende feltet som vi ønsker alt godt.

I arbeidet fremover vil vi søke samarbeid og felles fagutvikling med oppsøkende tjenester uansett om de er medlem i  LOSU eller ikke, slik vi har gjort i Oslo og i storbyutekontaktnettverket. Vi tror at det oppsøkende feltet er best tjent med å samle seg i faglige nettverk som ikke baserer seg på medlemskap i en organisasjon, drifter organisasjon og bruker ressurser på å holde landsmøter o.s.v. . De siste års erfaringer har vist at dette kanaliserer feltets ressurser i noe som ikke er til feltets beste etter vår mening. Vi mener videre at LOSU de senere år har utviklet seg i gal retning og har mislyktes ift å samle og fremme  feltets interesser, ei heller i å engasjere medlemmer og ansatte i oppsøkende tjenester eller å samle hele feltet.

Den siste periodens satsning på regioner derimot har vært positiv, og vi vil oppfordre LOSU til å inkludere alle oppsøkende tjenester i regionale nettverk uavhengig om de er medlemmer eller ei.  I Oslo er feltet samlet i egne felles fora uavhengig om tjenestene er medlemmer eller ei og slik har det vært lenge.

Uteseksjonen har vært klar på hva vi tror det oppsøkende feltet i Norge trenger av satsning nasjonalt og regionalt. Vi kommer til å fortsette å arbeide for at det opprettes nasjonale faglige knutepunkt, slik vi har hatt tidligere. Vi tror at ulike tjenester – store som små, både i by og land – har mye å lære av hverandre. Som jeg som leder har gjort rede for i et innlegg nylig mener jeg at Oslo vil være et naturlig valg av knutepunkt i så måte. Det er beklagelig at styreleder i LOSU møter mitt forslag med å tillegge meg meninger jeg ikke har (som å ville innføre Oslomodell nasjonalt). De siste årenes satsning på oppsøkende arbeid i Norge har tvert i mot styrket hele feltet, og ikke minst små og mellomstore utekontakter fra nord til sør. Samtidig kan det ikke underkjennes at det er et stort tyngdepunkt i feltet i og rundt Oslo – både av små, mellomstore og store utekontakter. Dette tyngdepunktet kan feltet enten benytte seg av – som jeg foreslår – eller så må LOSU komme med et annet og bedre forslag. 

Uteseksjonens utmeldelse betyr også at vårt styremedlem Bishar M Ali går ut av styret i LOSU som representant for region Oslo. Dette er Bishar M Ali klar over og innforstått med.

Beslutningen om å melde Uteseksjonen ut av LOSU er tatt i samråd med ansatte, tillitsvalgte  og vårt styremedlem Bishar M Ali.

Om LOSU ønsker det vil Uteseksjonen gjerne bidra til å styrke feltet lokalt, nasjonalt og internasjonalt fremover, men ikke som medlem i LOSU."